Wydawanie dowodów osobistych
Dowód osobisty - usługa on line

 

bud. B, pok. nr 1, tel. 25 685 80 90 wew. 39

I. Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167,
poz. 1113 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego praz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
( Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

II. Wykaz niezbędnych dokumentów

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, wypełniony wielkimi literami, kolorem czarnym lub niebieskim

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej

wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,
za osobę małoletnią, której do ukończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską lub opiekuna prawnego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
za osobę ubezwłasnowolnioną częściowo, wniosek składa kurator.

2. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca w sposób niebudzący wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3. Dotychczasowy dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby – do wglądu.

III. Termin i miejsce złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

1. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego w wybranym przez wnioskodawcę organie gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

3. Niezwłocznie w przypadku:

zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym;
zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego;
utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

IV. Tryb odbioru dowodu osobistego.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek, składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub opiekun prawny,
dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.

V. Zgłoszenie utraty, uszkodzenia i unieważnienie dowodu osobistego.

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie, osobiście organowi dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w dowolnej placówce konsularnej RP poza granicami kraju. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia.
Z urzędu, unieważnienie dowodu osobistego następuje po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.

Sprawdź status twojego dowodu osobistego na stronie: https://obywatel.gov.pl/

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia - wersja papierowa

Klauzula informacyjna szczegółowa Gminy Sobienie-Jeziory - dowód osobisty

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Joanna Smereczyńska | Data wprowadzenia: 2016-10-28 11:36:03 | Data modyfikacji: 2020-08-21 14:02:47.
Data wprowadzenia: 2016-10-28 11:36:03
Data modyfikacji: 2020-08-21 14:02:47
Autor: Joanna Smereczyńska
ObowižEzuje od: 2016-01-01
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak