Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:14:10 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:02:57.
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019r. w
sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:11:13 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:04:47.
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019r.
sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:02:36 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:03:13.
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR X/36/2015 RADY GMINY
W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:09:12 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:05:38.
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:07:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:07:18.
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2019 – 2024”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:06:38 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:08:23.
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:01:08 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:01:33.
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2019-2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 07:49:04.
Uchwał Nr IV/23/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:19:17 | Data modyfikacji: 2019-02-11 12:20:05.
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 11:59:55 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:00:25.
Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 11:57:55 | Data modyfikacji: 2019-02-04 11:58:39.
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:41:59 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:42:57.
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej ½ udziału we współwłasności
zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:12:56 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:13:34.
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych, dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „
Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:11:56 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:12:20.
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych zakresie
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:10:56 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:11:20.
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Sobieniach -
Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory
,,Posiłek w szkole i w domu”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:09:39 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:10:14.
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:08:37 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:09:01.
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie ustalenia diet dla sołtysów

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:07:35 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:07:59.
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych
rady gminy i zasad zwrotu kosztów podróży

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:06:02 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:07:17.
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/143/2018 w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:04:49 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:05:25.
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r.
sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018r. w sprawie
uchwalenia regulaminów użytkowania placów
rekreacji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:59:23 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:04:15.
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r.
sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:58:12 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:58:37.
Uchwała Nr III /9/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r. w
sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:56:57 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:57:35.
Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:47:16 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:48:11.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania
placów rekreacji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:46:00 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:46:32.
Uchwała Nr II /6/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r.
sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:44:45 | Data modyfikacji: 2019-01-03 09:54:57.
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r.
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:43:29 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:43:58.
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r.
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:41:02 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:42:44.
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:39:38 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:41:10.
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2018r. w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Sobieniach- Jeziorach VIII kadencji 2018-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:39:55 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:40:20.
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2018r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach VIII kadencji 2018-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:37:54 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:39:26.
UCHWAŁA NR XXXI/144/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

Uzasadnienie

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-19 15:27:56 | Data modyfikacji: 2018-10-19 15:32:00.
Uchwała Nr XXXI/143/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018r. w
sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:36:20 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:37:03.
Uchwała Nr XXXI/142/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018r. w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:38:09 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:38:39.
UCHWAŁA NR XXX/141/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-26 15:34:13 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:40:09.
Uchwała Nr XXX/139/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:40:45 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:41:22.
Uchwała Nr XXX/138/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:42:22 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:43:07.
Uchwała Nr XXX/137/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:43:49 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:44:31.
UCHWAŁA Nr XXX/136/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:45:13 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:47:46.
Uchwała Nr XXX/135/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:48:26 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:49:11.
Uchwała Nr XXX/134/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:50:07 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:50:43.
Uchwała Nr XXX/133/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sobienie Jeziory za 2017 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:51:25 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:52:12.
UCHWAŁA Nr XXIX/132/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały
Rady Powiatu w Otwocku w sprawie podziału Powiatu
Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich
granic, nadania numerów okręgom wyborczym i
określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:53:00 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:53:37.
Uchwała Nr XXIX/131/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Mazowieckiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:54:13 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:54:54.
UCHWAŁA NR XXIX/129/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

Załączniki do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:07:08 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:09:54.
UCHWAŁA NR XXIX/128/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie podziału gminy Sobienie-Jeziory na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:07:50 | Data modyfikacji: 2018-03-29 13:08:56.
UCHWAŁA NR XXIX/127/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie podziału Gminy Sobienie-Jeziory na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu do Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:06:44 | Data modyfikacji: 2018-03-29 13:07:14.
UCHWAŁA NR XXIX/126/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory w 2018 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:05:25 | Data modyfikacji: 2018-03-29 13:06:11.
UCHWAŁA Nr XXIX/125/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:39:14 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:39:41.
UCHWAŁA Nr XXIX/124/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:35:51 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:36:51.
UCHWAŁA NR XXVIII/123/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:47:31 | Data modyfikacji: 2018-01-17 08:48:11.
UCHWAŁA NR XXVIII/122/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

Załączniki do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:14:12 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:14:58.
Uchwała Nr XXVIII/121/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:42:33 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:43:11.
UCHWAŁA NR XXVIII/120/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021

TREŚĆ UCHWAŁY

Objaśnienia do WPF na lata 2018-2021

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:53:03 | Data modyfikacji: 2018-01-18 09:33:39.
UCHWAŁA NR XXVIII/119/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

Uzasadnienie do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:34:47 | Data modyfikacji: 2018-01-16 14:07:08.
UCHWAŁA NR XXVII/117/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:18:45 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:19:12.
UCHWAŁA NR XXVII/116/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:37:41 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:38:48.
UCHWAŁA NR XXVII/115/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:36:46 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:37:09.
UCHWAŁA NR XXVII/114/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Warszawicach w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową w Warszawicach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:35:37 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:36:06.
UCHWAŁA NR XXVII/113/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im . Batalionów Chłopskich w
Siedzowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im . Batalionów Chłopskich w
Siedzowie

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:34:32 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:35:05.
UCHWAŁA NR XXVII/112/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w
Sobieniach-Jeziorach w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:33:19 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:34:19.
UCHWAŁA NR XXVII/111/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli, obowiązujących w
punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach
na terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:17:50 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:18:14.
UCHWAŁA NR XXVII/110/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz
warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez gminę
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:16:51 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:17:18.
UCHWAŁA NR XXVII/109/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:32:09 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:32:39.
UCHWAŁA NR XXVII/108/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory
na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:14:51 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:16:00.
UCHWAŁA NR XXVII/107/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Sobienie-Jeziory na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:13:50 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:14:17.
UCHWAŁA NR XXVII/106/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego
na terenie gminy Sobienie-Jeziory w 2018 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:12:31 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:13:17.
UCHWAŁA NR XXVI/104/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 8 listopada 2017r.
w sprawie powszechnego udostępniania „Placu
rekreacji w Siedzowie”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:45:27 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:46:10.
UCHWAŁA NR XXIV/101/2017 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:58:37 | Data modyfikacji: 2017-07-07 12:00:50.
UCHWAŁA NR XXIV/100/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:52:13 | Data modyfikacji: 2017-07-07 11:55:44.
UCHWAŁA NR XXIV/99/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:58:45 | Data modyfikacji: 2017-07-31 14:59:46.
Uchwała Nr XXIV/98/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017
r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2016

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:48:13 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:48:48.
Uchwała Nr XXIV/97/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017
r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie
Jeziory absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:51:07 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:53:54.
Uchwała Nr XXIV/96/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017
r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Sobienie Jeziory za 2016
rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:54:40 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:55:54.
UCHWAŁA NR XXII/92/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 marca 2017 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory w 2017 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:01:48 | Data modyfikacji: 2017-03-31 11:50:51.
UCHWAŁA NR XXII/91/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 marca 2017r. w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres
od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 09:56:46 | Data modyfikacji: 2017-03-31 11:51:33.
UCHWAŁA NR XXI/90/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r. w
sprawie określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:04:37 | Data modyfikacji: 2017-04-05 10:56:48.
UCHWAŁA Nr XXI/89/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r. w
sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:02:59 | Data modyfikacji: 2017-04-05 10:54:47.
UCHWAŁA NR XXI/88/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 lutego 2017 r. w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:15:33 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:55:57.
UCHWAŁA Nr XX/87/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 26 stycznia 2017r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:55:30 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:08.
UCHWAŁA Nr XX/86/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 26 stycznia2017r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:53:27 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:20.
UCHWAŁA NR XX/85/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Gminy Sobienie-Jeziory Nr XIX/80/2016 z dnia 30
grudnia 2016 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:40:53 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:31.
UCHWAŁA NR XIX/84/2016 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2016 - 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:47:45 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:49:06.
UCHWAŁA NR XIX/83/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:59:19 | Data modyfikacji: 2017-03-02 11:01:08.
UCHWAŁA NR XIX/82/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:10:37 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:43.
UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2017 - 2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:15:47 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:01.
UCHWAŁA NR XIX/80/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:19:00 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:14.
UCHWAŁA NR XVIII/79/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 20 grudnia 2016 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:57:09 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:58:26.
UCHWAŁA Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 grudnia 2016 r. w
sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i punktach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 11:43:46 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:33.
UCHWAŁA Nr XVIII/77/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 grudnia 2016 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:50:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:46.
UCHWAŁA NR XVII/76/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:55:21 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:56:17.
UCHWAŁA NR XVII/75/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016 r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:47:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:59.
UCHWAŁA NR XVII/74/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016
r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
na 2017 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:55:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:58:10.
UCHWAŁA Nr XVI/73/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 10 października 2016
roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Powiatu Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:17:11 | Data modyfikacji: 2017-02-28 10:33:43.
UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 10 października 2016
r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2016

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:52:02 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:54:29.

 


Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:42:54 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:47:45.
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r.
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:42:13.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:56:28.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:35:59.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:42:06.
Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:42:06
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak