UCHWAŁA NR XXXVI/225/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 19 grudnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę NR XXIII/144/2021 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:35:26 | Data modyfikacji: 2022-12-21 08:37:58.
UCHWAŁA NR XXXVI/224/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 19 grudnia 2022r. w
sprawie rozpatrzenia petycjI

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:34:09 | Data modyfikacji: 2022-12-21 08:37:13.
Uchwała Nr XXXVI/223/2022 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 19 grudnia 2022 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr
XXXIV/213/2022 w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy Gminy Sobienie-Jeziory z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2023”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:32:50 | Data modyfikacji: 2022-12-21 08:36:25.
Uchwała Nr XXXVI/222/2022 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 19 grudnia 2022 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Gminy
w Sobieniach – Jeziorach z dnia 29 czerwca
2015r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację
członkostwa Gminy Sobienie–Jeziory w
Stowarzyszeniu LGD „Natura i Kultura”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:29:52 | Data modyfikacji: 2022-12-21 08:31:01.
UCHWAŁA NR XXXVI/221/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 19 grudnia 2022 r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:25:12 | Data modyfikacji: 2022-12-21 08:27:30.
UCHWAŁA NR XXXIV/213/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17.11.2022 r.w sprawie
uchwalenia "Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2023”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:36:53 | Data modyfikacji: 2022-12-02 11:48:11.
UCHWAŁA NR XXXIV/212/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17.11.2022 r. w sprawie
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:34:43 | Data modyfikacji: 2022-12-02 11:49:04.
UCHWAŁA NR XXXIV/211/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17.11.2022 r. w sprawie
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w
piątki i soboty przez rolników i ich domowników

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:33:32 | Data modyfikacji: 2022-12-02 11:49:57.
UCHWAŁA NR XXXIV/210/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17.11.2022 r. w sprawie
opłaty targowej

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:32:07 | Data modyfikacji: 2022-12-02 11:51:13.
UCHWAŁA Nr XXXIV/209/2022 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 17.11.2022r. w sprawie
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:28:49 | Data modyfikacji: 2022-12-02 11:51:47.
UCHWAŁA NR XXXIV/208/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17.11.2022 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej
podstawą do obliczenia podatku rolnego na terenie
gminy Sobienie-Jeziory w 2023 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:53:27.
UCHWAŁA Nr XXXIII/204/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 października 2022 r. w
sprawie rozpatrzenia petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-20 09:22:27 | Data modyfikacji: 2022-10-20 09:23:32.
UCHWAŁA NR XXXIII/207/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 10 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIX/81/08 w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-20 09:17:56 | Data modyfikacji: 2022-10-20 10:01:42.
UCHWAŁA NR XXXII/202/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 września 2022 r. w
sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:36:52 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:40:12.
UCHWAŁA NR XXXII/201/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXX/187/2022 w sprawie
ustanowienia zasad wypłacania diet dla sołtysów
i zwrotu kosztów podróży służbowej

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-09-30 14:58:43 | Data modyfikacji: 2022-09-30 15:01:11.
UCHWAŁA NR XXXII/200/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 września 2022 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2019 r. w
sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-09-30 14:46:23 | Data modyfikacji: 2022-09-30 14:57:00.
UCHWAŁA NR XXXII/199/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 września 2022r. w
sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Sobienie- Jeziory na rok szkolny
2022/2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-09-30 14:43:35 | Data modyfikacji: 2022-09-30 14:45:41.
UCHWAŁA NR XXXII/198/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 września 2022 r. w
sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-09-30 14:41:14 | Data modyfikacji: 2022-09-30 14:42:32.
UCHWAŁA NR XXXII/197/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 22 września 2022r. w
sprawie określenia szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu Strategii
Rozwoju Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2023-2030,
w tym trybu konsultacji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:24:24 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:25:56.
UCHWAŁA NR XXXI/196/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-10-06 12:06:37 | Data modyfikacji: 2022-10-06 12:07:47.
UCHWAŁA NR XXXI/195/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 lipca 2022 r. w
sprawie rozpatrzenia skargi

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:46:34 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:53:48.
UCHWAŁA NR XXXI/194/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 lipca 2022 r. w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:59:06 | Data modyfikacji: 2022-10-07 10:01:05.
UCHWAŁA NR XXXI/193/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Sobienie-Jeziory absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2021 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:55:10 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:56:16.
UCHWAŁA NR XXXI/192/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 lipca 2022 r. w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sobienie-Jeziory za 2021 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:43:00 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:44:11.
UCHWAŁA XXXI /191/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 lipca 2022 r. w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie-Jeziory
wotum zaufania

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:50:39 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:53:24.
Uchwała Nr XXX/190/2022 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2022-2025

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:44:07 | Data modyfikacji: 2022-09-30 12:53:19.
UCHWAŁA NR XXX/188/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-08 14:01:20 | Data modyfikacji: 2022-12-08 14:02:03.
UCHWAŁA NR XXX/187/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie
ustanowienia zasad wypłacania diet dla sołtysów
i zwrotu kosztów podróży służbowej

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-08 13:59:21 | Data modyfikacji: 2022-12-08 14:00:25.
UCHWAŁA NR XXX/186/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-08 13:57:39 | Data modyfikacji: 2022-12-08 13:58:26.
UCHWAŁA NR XXX/185/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 11 lipca 2022 r. sprawie
powołania radnego w skład komisji stałych Rady
Gminy

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 08:50:54 | Data modyfikacji: 2022-10-07 08:52:12.
UCHWAŁA NR XXX/184/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

Załącznik - PROJEKT REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-08 13:55:40 | Data modyfikacji: 2022-12-08 14:14:06.
UCHWAŁA NR XXIX/182/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-07-04 17:15:47 | Data modyfikacji: 2022-07-04 17:23:07.
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-08 13:53:24 | Data modyfikacji: 2022-12-08 13:54:36.
UCHWAŁA NR XXVIII/175/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie
przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod
nazwą "Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe

TREŚĆ UCHWAŁY

Zał. do Uchwały - STATUT ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-POWIATOWE”

Uzasadnienie do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-06-09 08:11:02 | Data modyfikacji: 2022-06-09 08:13:38.
UCHWAŁA NR XXVIII/174/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie
utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą
"Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe"

TREŚĆ UCHWAŁY

Uzasadnienie do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-06-09 08:08:19 | Data modyfikacji: 2022-06-09 08:10:04.
UCHWAŁA NR XXVII/172/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 27 kwietnia 2022 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:35:42 | Data modyfikacji: 2022-05-10 08:37:14.
UCHWAŁA NR XXVII/171/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 27 kwietnia 2022 r. w
sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-08 13:51:34 | Data modyfikacji: 2022-12-08 13:52:22.
UCHWAŁA Nr XXVII/170/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 27 kwietnia 2022r. w
sprawie rozpatrzenia petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-08 13:49:26 | Data modyfikacji: 2022-12-08 13:50:10.
UCHWAŁA Nr XXVI/167/2022 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:59:33 | Data modyfikacji: 2022-04-06 12:00:35.
UCHWAŁA NR XXVI/166/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
zmiany UCHWAŁY NR V/36/2019 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY w sprawie powołania Rady
Społecznej SPZOZ w Sobieniach Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:57:56 | Data modyfikacji: 2022-04-06 11:59:13.
Uchwała Nr XXVI/165/2022 Rady Gminy w
Sobienie-Jeziory z dnia 31 marca 2022 r. sprawie
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:56:07.
Uchwała Nr XXVI/164/2022 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 marca 2022 r. sprawie
zmiany składu osobowego Komisji Planowania,
Budżetu i Finansów

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:53:44 | Data modyfikacji: 2022-04-06 11:54:38.
UCHWAŁA Nr XXVI/163/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 marca 2022r. w sprawie
rozpatrzenia petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:51:57 | Data modyfikacji: 2022-04-06 11:53:02.
UCHWAŁA Nr XXVI/162/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
przekazania petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:49:52 | Data modyfikacji: 2022-04-06 11:51:14.
UCHWAŁA NR XXVI/161/2022 RADY GMINY W
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:47:57 | Data modyfikacji: 2022-04-06 11:49:14.
UCHWAŁA NR XXVI/160/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2019 r. w
sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:44:47 | Data modyfikacji: 2022-04-06 11:46:53.
UCHWAŁA Nr XXVI/159/2022 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
wysokości ekwiwalentu pieniężnego
przysługującego strażakom ratownikom
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie Gminy Sobienie-Jeziory za uczestnictwo w
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:42:13 | Data modyfikacji: 2022-04-06 11:44:09.
UCHWAŁA NR XXVI/158/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2022
roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:40:23 | Data modyfikacji: 2022-04-06 11:41:32.
UCHWAŁA Nr XXVI/157/2022 RADY GMINY SOBIENIE
JEZIORY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus
Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie
Sobienie Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁ. - Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Sobienie Jeziory

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:38:23 | Data modyfikacji: 2022-04-06 12:14:05.
UCHWAŁA Nr XXVI/156/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Sobienie-Jeziory na lata 2022-2024

TREŚĆ UCHWAŁY

Zał. nr 1 - GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE SOBIENIE-JEZIORY NA LATA 2022-2024

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-06 11:34:38 | Data modyfikacji: 2022-08-22 09:39:00.
UCHWAŁA NR XXIV/155/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 19 stycznia 2022 r. w
sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-01 15:30:47 | Data modyfikacji: 2022-04-01 15:32:22.
UCHWAŁA NR XXIV/154/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 19 stycznia 2022 r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-01 15:19:43 | Data modyfikacji: 2022-04-01 15:21:35.
Uchwała Nr XXIV/153/2022 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 19 stycznia 2022 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2022-2025

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-17 16:06:18 | Data modyfikacji: 2022-04-01 15:43:57.
Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy
Sobienie-Jeziory Nr XXIV/152/2022 z dnia 19
stycznia 2022 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2022-01-21 15:14:04 | Data modyfikacji: 2022-04-01 15:33:08.
UCHWAŁA Nr XXIV/151/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 19 stycznia 2022 r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-01 15:17:25 | Data modyfikacji: 2022-04-01 15:18:37.
UCHWAŁA NR XXIV/150/2022 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 19 stycznia 2022 r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-04-01 15:14:48 | Data modyfikacji: 2022-04-01 15:16:16.
UCHWAŁA NR XXI/148/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 listopada 2021 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:49:41 | Data modyfikacji: 2022-03-31 13:32:01.
UCHWAŁA NR XXIII/147/2021 RADY GMINY W
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 listopada 2021 r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-31 13:31:40 | Data modyfikacji: 2022-03-31 13:33:46.
UCHWAŁA NR XXIII/146/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 listopada 2021r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022”

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SOBIENIE-JEZIORY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-03-31 13:21:39 | Data modyfikacji: 2022-03-31 13:30:52.
UCHWAŁA NR XXIII/145/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 listopada 2021 roku w
sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory
na rok 2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-01-25 13:51:59 | Data modyfikacji: 2022-01-25 13:58:49.
UCHWAŁA NR XXIII/144/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 listopada 2021r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Beata Blachowska-Galas | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-12-08 13:46:16 | Data modyfikacji: 2022-12-08 13:47:46.
UCHWAŁA NR XXI/143/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 października 2021 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:46:38 | Data modyfikacji: 2021-12-28 14:48:31.
UCHWAŁA NR XXII/142/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 października 2021r. w
sprawie przekazania petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 08:57:48 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:00:07.
UCHWAŁA NR XXII/141/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 października 2021r. w
sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2021/2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-10-29 08:10:38 | Data modyfikacji: 2021-10-29 08:14:43.
UCHWAŁA NR XXII/140/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Sobienie-Jeziory do
Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:11:10 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:12:35.
UCHWAŁA NR XXII/139/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21października 2021 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:08:15 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:09:29.
UCHWAŁA NR XXII/138/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 21 października 2021 r. w
sprawie przejęcia przez Gminę Sobienie-Jeziory
od Gminy Wilga zadania z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:03:17 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:07:31.
UCHWAŁA NR XXI/136/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:31:54 | Data modyfikacji: 2021-12-28 14:37:42.
UCHWAŁA NR XXI/135/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie
zmiany uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2019r. w
sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:55:15 | Data modyfikacji: 2021-07-20 12:06:36.
Uchwała Nr XXI/134/2021 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:52:16 | Data modyfikacji: 2021-07-20 11:54:43.
Uchwała Nr XXI/133/2021 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:49:00 | Data modyfikacji: 2021-07-20 11:50:55.
UCHWAŁA NR XXI/132/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Sobienie- Jeziory na lata
2021-2025

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:46:55 | Data modyfikacji: 2021-07-20 11:48:02.
Uchwała Nr XXI/131/2021 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:44:57 | Data modyfikacji: 2021-07-20 11:46:06.
Uchwała Nr XXI/130/2021 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie-Jeziory
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020
rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:42:46 | Data modyfikacji: 2021-07-20 11:44:09.
Uchwała Nr XXI/129/2021 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sobienie-Jeziory za 2020 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:40:22 | Data modyfikacji: 2021-07-20 11:42:00.
Uchwała Nr XXI/128/2021 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie-Jeziory wotum
zaufania

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-07-20 11:37:41 | Data modyfikacji: 2021-07-20 11:39:40.
UCHWAŁA Nr XX/126/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie
petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:28:18 | Data modyfikacji: 2022-10-07 09:29:56.
UCHWAŁA NR XIX/124/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-12-28 14:28:40 | Data modyfikacji: 2021-12-28 14:29:49.
UCHWAŁA NR XIX/123/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 23 marca 2021r. w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie skargi
Prokuratora Rejonowego w Garwolinie

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:56:35 | Data modyfikacji: 2021-03-24 13:57:48.
UCHWAŁA NR XIX/122/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 23 marca 2021 r. w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory w 2021 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁ. DO UCHWAŁY - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2021 roku

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Iwona Liszewska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:00:00 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:04:02.
UCHWAŁA NR XVIII/121/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 lutego 2021 r. w
sprawie rozpatrzenia petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:36:13 | Data modyfikacji: 2021-03-02 13:38:05.
UCHWAŁA NR XVIII/120/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 lutego 2021 r. w
sprawie rozpatrzenia petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:34:26 | Data modyfikacji: 2021-03-02 13:35:33.
UCHWAŁA NR XVIII/119/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 lutego 2021 r. w
sprawie rozpatrzenia petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:32:36 | Data modyfikacji: 2021-03-02 13:33:29.
UCHWAŁA NR XVIII/118/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 lutego 2021 r. w
sprawie rozpatrzenia petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:30:42 | Data modyfikacji: 2021-03-02 13:31:42.
UCHWAŁA NR XVIII/117/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 lutego 2021 r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Hanna Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:46:52 | Data modyfikacji: 2021-03-02 13:48:00.
UCHWAŁA NR XVIII/116/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 lutego 2021 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2021-2024

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 12:24:08 | Data modyfikacji: 2021-03-19 12:25:18.
UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2021 Gminy
Sobienie-Jeziory Nr XVIII/115/2021 z dnia 25
lutego 2021r.

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 12:20:33 | Data modyfikacji: 2021-03-19 12:22:04.
UCHWAŁA Nr XVIII/114/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 lutego 2021 r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:39:58 | Data modyfikacji: 2021-03-02 13:41:20.
UCHWAŁA XVIII/113/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 25 lutego 2021r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:43:04 | Data modyfikacji: 2021-03-02 13:44:01.
UCHWAŁA NR XVII/112/2021 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 17 lutego 2021r. w
sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
położonego na terenie powiatów garwolińskiego,
mińskiego i otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 08:54:41 | Data modyfikacji: 2022-10-07 08:55:58.
Uchwała nr XVI/109/2020 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 grudnia 2020 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-08 15:04:02 | Data modyfikacji: 2021-01-08 15:05:13.
Uchwała nr XVI/108/2020 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 grudnia 2020 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-08 15:00:23 | Data modyfikacji: 2021-01-08 15:02:28.
UCHWAŁA NR XVI/107/2020 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 grudnia 2020 r. w
sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 09:55:36 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:00:59.
UCHWAŁA NR XVI/106/2020 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 grudnia 2020r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:01:26 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:07:31.
Uchwała nr XVI/105/2020 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 28 grudnia 2020 r. w
sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2020/2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:56:49 | Data modyfikacji: 2021-01-08 14:58:52.
UCHWAŁA NR XIII/100/2020 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów
prawa miejscowego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:08:28 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:09:18.
UCHWAŁA NR XIII/99/2020 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców przed elektroskażeniem

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:15:59 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:16:48.
UCHWAŁA NR XIII/98/2020 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:20:08 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:22:01.
UCHWAŁA NR XIII/97/2020 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Sobienie-Jeziory absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:22:32 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:24:09.
UCHWAŁA NR XIII/96/2020 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory za 2019
rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:24:33 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:26:26.
UCHWAŁA NR XIII/95/2020 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Sobienie-Jeziory wotum zaufania

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:26:50 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:28:19.
UCHWAŁA Nr XI/92/2020 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej na rok 2020

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-10 08:03:38 | Data modyfikacji: 2020-06-10 08:05:19.
UCHWAŁA NR XI/91/2020 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej
nazwy miejscowości Potok (kolonia) i Zuzanów
(osada leśna)

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:42:20 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:43:36.
UCHWAŁA Nr XI/90/2020 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:40:37 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:41:34.
UCHWAŁA NR XI/89/2020 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Sobienie-Jeziory w 2020 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2021-01-27 10:31:53 | Data modyfikacji: 2021-01-27 10:33:11.
UCHWAŁA Nr XI/88/2020 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁ. DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:39:01 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:44:32.
UCHWAŁA NR XI/87/2020 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:37:21 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:38:13.
UCHWAŁA NR XI/86/2020 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:35:11 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:36:36.
UCHWAŁA Nr XI/85/2020 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:33:37 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:34:28.
UCHWAŁA Nr XI/84/2020 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:32:03 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:32:54.
UCHWAŁA Nr XI/83/2020 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:29:01 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:31:01.
UCHWAŁA NR XI/82/2020 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie planu pracy Rady
Gminy na rok 2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:23:17 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:28:05.
UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:16:31 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:18:09.
Uchwała Nr X/79/ 2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania
petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:14:16 | Data modyfikacji: 2020-01-14 09:14:39.
Uchwała Nr X/78/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:13:18 | Data modyfikacji: 2020-01-14 09:13:43.
UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie poboru
podatków i opłat w drodze inkasa

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:17:08 | Data modyfikacji: 2020-01-14 10:17:31.
UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości położonych na
terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:15:59 | Data modyfikacji: 2020-01-14 10:16:28.
UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zamieszkałych kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:14:24 | Data modyfikacji: 2020-01-14 10:14:48.
UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Sobienie-Jeziory na lata
2019-2032

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁ. DO UCHWAŁY - Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019 - 2032

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:11:36 | Data modyfikacji: 2020-01-14 09:12:35.
UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2019/2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:13:19 | Data modyfikacji: 2020-01-14 10:13:42.
UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁ. do UCHWAŁY - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020r.

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 09:09:11 | Data modyfikacji: 2020-01-14 09:10:38.
UCHWAŁA NR X/71/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata
2020-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:46:07 | Data modyfikacji: 2020-01-17 09:46:55.
UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2020 Gminy
Sobienie-Jeziory Nr X/70/2019 z dnia 30 grudnia
2019 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 09:41:27 | Data modyfikacji: 2020-01-17 09:43:09.
UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 10:02:06 | Data modyfikacji: 2022-10-07 10:06:49.
UCHWAŁA NR IX/ 68 /2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 9 grudnia 2019 r. w
sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory
na rok 2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:08:33 | Data modyfikacji: 2020-01-14 10:10:23.
UCHWAŁA NR IX/67/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 9 grudnia 2019 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2020-01-14 10:05:19 | Data modyfikacji: 2020-01-14 10:12:02.
Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wielotelniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019-2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:17:11 | Data modyfikacji: 2020-01-14 10:10:55.
Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:13:09 | Data modyfikacji: 2020-01-14 10:11:42.
UCHWAŁA Nr VIII/64/2019 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 10:08:56 | Data modyfikacji: 2022-10-07 10:11:17.
UCHWAŁA Nr VIII/63/2019 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 29 października 2019r. w
sprawie wyboru ławników na kadencję w latach
2020-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 10:12:25 | Data modyfikacji: 2022-10-07 10:14:24.
UCHWAŁA NR VII.62.2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 września 2019 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:01:02 | Data modyfikacji: 2020-07-01 10:02:11.
Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 września 2019 r.
zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVII/111/2017 RADY
GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada
2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli, obowiązujących w
punktach przedszkolnych, przedszkolu i szkołach
na terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:16:47 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:17:57.
Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 września 2019r.
zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVII/110/2017 RADY
GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada
2017r. w sprawie Regulaminu określającego
wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez gminę
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:14:30 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:17:26.
Uchwała Nr VII/ 59/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 30 września 2019r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Sobienie-Jeziory na lata
2019-2021

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁ. do Uchwały - Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2019-2021

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:12:18 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:13:56.
Uchwała Nr /58/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z
dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 10:16:28 | Data modyfikacji: 2022-10-07 10:22:19.
UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2020-06-30 12:20:31 | Data modyfikacji: 2020-06-30 12:23:47.
UCHWAŁA NR VI/55/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania bieżni
służącej do rekreacji w miejscowości
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:46:16 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:47:48.
Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 10:23:42 | Data modyfikacji: 2022-10-07 10:26:06.
UCHWAŁA NR VI/53/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:29:31 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:30:01.
UCHWAŁA NR VI/52/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-
Jeziory oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:43:55 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:44:19.
UCHWAŁA NR VI/51/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:42:11 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:42:42.
UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego lub
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:40:36 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:40:59.
UCHWAŁA NR VI/49/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych zakresie
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:38:57 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:39:20.
UCHWAŁA NR VI/48/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory ,,Posiłek
w szkole i w domu”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:35:35 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:37:07.
Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:05:02 | Data modyfikacji: 2019-10-07 14:05:33.
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2022-10-07 10:27:33 | Data modyfikacji: 2022-10-07 10:29:00.
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:02:59 | Data modyfikacji: 2019-10-07 14:03:37.
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 14:01:07 | Data modyfikacji: 2019-10-07 14:01:42.
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobienie
Jeziory za 2018 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:58:58 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:59:23.
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Sobienie-Jeziory wotum zaufania

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:04:10 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:04:49.
UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 27 marca 2019r. w sprawie rozpatrzenia
wniosku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:02:01 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:02:26.
UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 marca 2019 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:32:16 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:32:45.
UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania
placów rekreacji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:00:01 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:00:30.
UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 27 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych
rady gminy i zwrotu kosztów podróży

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:58:23 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:58:55.
UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Sobienie- Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:27:03 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:27:35.
UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 27 marca 2019r. w sprawie powołania Rady
Społecznej SPZOZ w Sobieniach Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:56:32 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:57:03.
UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 27 marca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Mazowieckiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:54:57 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:55:27.
UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 marca 2019 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory w 2019 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:24:18 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:24:44.
UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia
projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁ. - PROJEKT REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOBIENIE-JEZIORY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:51:02 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:53:17.
UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY SOBIENIE-JEZIORY
z dnia 27 marca 2019r. w sprawie powierzenia
Gminie Osieck zadań publicznych w zakresie
oświaty

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:49:33 | Data modyfikacji: 2019-10-07 12:50:04.
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:14:10 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:02:57.
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019r. w
sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:11:13 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:04:47.
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019r.
sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:02:36 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:03:13.
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR X/36/2015 RADY GMINY
W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:09:12 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:05:38.
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:07:57 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:07:18.
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2019 – 2024”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 15:06:38 | Data modyfikacji: 2019-02-05 14:08:23.
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:01:08 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:01:33.
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2019-2022

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 07:49:04.
Uchwał Nr IV/23/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 12:19:17 | Data modyfikacji: 2019-02-11 12:20:05.
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 11:59:55 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:00:25.
Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 stycznia 2019 r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-02-04 11:57:55 | Data modyfikacji: 2019-02-04 11:58:39.
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:41:59 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:42:57.
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej ½ udziału we współwłasności
zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:12:56 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:13:34.
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych, dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „
Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:11:56 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:12:20.
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych zakresie
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:10:56 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:11:20.
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Sobieniach -
Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania w Gminie Sobienie- Jeziory
,,Posiłek w szkole i w domu”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:09:39 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:10:14.
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:08:37 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:09:01.
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie ustalenia diet dla sołtysów

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:07:35 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:07:59.
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych
rady gminy i zasad zwrotu kosztów podróży

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:06:02 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:07:17.
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/143/2018 w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 11:04:49 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:05:25.
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r.
sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018r. w sprawie
uchwalenia regulaminów użytkowania placów
rekreacji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:59:23 | Data modyfikacji: 2019-01-02 11:04:15.
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r.
sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:58:12 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:58:37.
Uchwała Nr III /9/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r. w
sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:56:57 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:57:35.
Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:47:16 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:48:11.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r. w
sprawie uchwalenia regulaminów użytkowania
placów rekreacji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:46:00 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:46:32.
Uchwała Nr II /6/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r.
sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:44:45 | Data modyfikacji: 2019-01-03 09:54:57.
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r.
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:43:29 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:43:58.
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r.
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:41:02 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:42:44.
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:39:38 | Data modyfikacji: 2019-01-21 15:41:10.
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2018r. w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w
Sobieniach- Jeziorach VIII kadencji 2018-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:39:55 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:40:20.
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2018r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach VIII kadencji 2018-2023

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:37:54 | Data modyfikacji: 2019-01-02 10:39:26.
UCHWAŁA NR XXXI/144/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

Uzasadnienie

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-10-19 15:27:56 | Data modyfikacji: 2018-10-19 15:32:00.
Uchwała Nr XXXI/143/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018r. w
sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:36:20 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:37:03.
Uchwała Nr XXXI/142/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 13 sierpnia 2018r. w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:38:09 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:38:39.
UCHWAŁA NR XXX/141/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-09-26 15:34:13 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:40:09.
Uchwała Nr XXX/139/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:40:45 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:41:22.
Uchwała Nr XXX/138/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:42:22 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:43:07.
Uchwała Nr XXX/137/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:43:49 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:44:31.
UCHWAŁA Nr XXX/136/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:45:13 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:47:46.
Uchwała Nr XXX/135/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:48:26 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:49:11.
Uchwała Nr XXX/134/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:50:07 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:50:43.
Uchwała Nr XXX/133/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sobienie Jeziory za 2017 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:51:25 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:52:12.
UCHWAŁA Nr XXIX/132/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały
Rady Powiatu w Otwocku w sprawie podziału Powiatu
Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich
granic, nadania numerów okręgom wyborczym i
określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:53:00 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:53:37.
Uchwała Nr XXIX/131/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Mazowieckiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:54:13 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:54:54.
UCHWAŁA NR XXIX/129/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

Załączniki do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 16:07:08 | Data modyfikacji: 2018-05-21 16:09:54.
UCHWAŁA NR XXIX/128/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie podziału gminy Sobienie-Jeziory na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:07:50 | Data modyfikacji: 2018-03-29 13:08:56.
UCHWAŁA NR XXIX/127/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie podziału Gminy Sobienie-Jeziory na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu do Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:06:44 | Data modyfikacji: 2018-03-29 13:07:14.
UCHWAŁA NR XXIX/126/2018 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory w 2018 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:05:25 | Data modyfikacji: 2018-03-29 13:06:11.
UCHWAŁA Nr XXIX/125/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:39:14 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:39:41.
UCHWAŁA Nr XXIX/124/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:35:51 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:36:51.
UCHWAŁA NR XXVIII/123/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:47:31 | Data modyfikacji: 2018-01-17 08:48:11.
UCHWAŁA NR XXVIII/122/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

Załączniki do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:14:12 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:14:58.
Uchwała Nr XXVIII/121/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 grudnia 2017r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:42:33 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:43:11.
UCHWAŁA NR XXVIII/120/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2018-2021

TREŚĆ UCHWAŁY

Objaśnienia do WPF na lata 2018-2021

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:53:03 | Data modyfikacji: 2018-01-18 09:33:39.
UCHWAŁA NR XXVIII/119/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

Uzasadnienie do Uchwały

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-12 13:34:47 | Data modyfikacji: 2018-01-16 14:07:08.
UCHWAŁA NR XXVII/117/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:18:45 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:19:12.
UCHWAŁA NR XXVII/116/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:37:41 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:38:48.
UCHWAŁA NR XXVII/115/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:36:46 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:37:09.
UCHWAŁA NR XXVII/114/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Warszawicach w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową w Warszawicach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:35:37 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:36:06.
UCHWAŁA NR XXVII/113/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im . Batalionów Chłopskich w
Siedzowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową im . Batalionów Chłopskich w
Siedzowie

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:34:32 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:35:05.
UCHWAŁA NR XXVII/112/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w
Sobieniach-Jeziorach w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w
Sobieniach-Jeziorach

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:33:19 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:34:19.
UCHWAŁA NR XXVII/111/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli, obowiązujących w
punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach
na terenie gminy Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:17:50 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:18:14.
UCHWAŁA NR XXVII/110/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz
warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez gminę
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:16:51 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:17:18.
UCHWAŁA NR XXVII/109/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:32:09 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:32:39.
UCHWAŁA NR XXVII/108/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory
na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:14:51 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:16:00.
UCHWAŁA NR XXVII/107/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Sobienie-Jeziory na rok 2018

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:13:50 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:14:17.
UCHWAŁA NR XXVII/106/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017 r. w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego
na terenie gminy Sobienie-Jeziory w 2018 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:12:31 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:13:17.
UCHWAŁA NR XXVI/104/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 8 listopada 2017r.
w sprawie powszechnego udostępniania „Placu
rekreacji w Siedzowie”

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:45:27 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:46:10.
UCHWAŁA NR XXIV/101/2017 Rady Gminy
Sobienie-Jeziory z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:58:37 | Data modyfikacji: 2017-07-07 12:00:50.
UCHWAŁA NR XXIV/100/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Barbara Celińska | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:52:13 | Data modyfikacji: 2017-07-07 11:55:44.
UCHWAŁA NR XXIV/99/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:58:45 | Data modyfikacji: 2017-07-31 14:59:46.
Uchwała Nr XXIV/98/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017
r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za rok 2016

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:48:13 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:48:48.
Uchwała Nr XXIV/97/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017
r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie
Jeziory absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:51:07 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:53:54.
Uchwała Nr XXIV/96/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 29 czerwca 2017
r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Sobienie Jeziory za 2016
rok

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:54:40 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:55:54.
UCHWAŁA NR XXII/92/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 marca 2017 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory w 2017 roku

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 10:01:48 | Data modyfikacji: 2017-03-31 11:50:51.
UCHWAŁA NR XXII/91/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 marca 2017r. w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres
od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-31 09:56:46 | Data modyfikacji: 2017-03-31 11:51:33.
UCHWAŁA NR XXI/90/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r. w
sprawie określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:04:37 | Data modyfikacji: 2017-04-05 10:56:48.
UCHWAŁA Nr XXI/89/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r. w
sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:02:59 | Data modyfikacji: 2017-04-05 10:54:47.
UCHWAŁA NR XXI/88/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 27 lutego 2017 r. w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:15:33 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:55:57.
UCHWAŁA Nr XX/87/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 26 stycznia 2017r. w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:55:30 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:08.
UCHWAŁA Nr XX/86/2017 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 26 stycznia2017r. w
sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2017

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:53:27 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:20.
UCHWAŁA NR XX/85/2017 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Gminy Sobienie-Jeziory Nr XIX/80/2016 z dnia 30
grudnia 2016 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:40:53 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:31.
UCHWAŁA NR XIX/84/2016 RADY GMINY
SOBIENIE-JEZIORY z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2016 - 2019

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:47:45 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:49:06.
UCHWAŁA NR XIX/83/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:59:19 | Data modyfikacji: 2017-03-02 11:01:08.
UCHWAŁA NR XIX/82/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016r. w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:10:37 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:56:43.
UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobienie-Jeziory na lata 2017 - 2020

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:15:47 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:01.
UCHWAŁA NR XIX/80/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 30 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy
Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:19:00 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:14.
UCHWAŁA NR XVIII/79/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 20 grudnia 2016 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:57:09 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:58:26.
UCHWAŁA Nr XVIII/78/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 grudnia 2016 r. w
sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i punktach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-12-27 11:43:46 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:33.
UCHWAŁA Nr XVIII/77/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 20 grudnia 2016 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:50:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:46.
UCHWAŁA NR XVII/76/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:55:21 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:56:17.
UCHWAŁA NR XVII/75/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016 r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Sobienie-Jeziory z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 09:47:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:57:59.
UCHWAŁA NR XVII/74/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2016
r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
na 2017 r.

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:55:49 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:58:10.
UCHWAŁA Nr XVI/73/2016 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 10 października 2016
roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Powiatu Otwockiego

TREŚĆ UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:17:11 | Data modyfikacji: 2017-02-28 10:33:43.
UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY W
SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 10 października 2016
r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2016

TREŚĆ UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:52:02 | Data modyfikacji: 2017-03-02 10:54:29.

 


Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:42:54 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:47:45.
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w
Sobieniach-Jeziorach z dnia 17 grudnia 2018r.
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Krawczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:42:13.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:56:28.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:35:59.
 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:42:06.
 XXXII.202.2022.pdf

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:37:46.
Data wprowadzenia: 2022-10-07 09:37:46
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak