Dostawa destruktu asfaltowego do naprawy dróg na
terenie gminy Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załącziki - Wzór wykazu dostaw

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert PI.271.10.2019 21-08-2019.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 8/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-08-07 13:46:35 | Data modyfikacji: 2019-09-04 12:31:49.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Sobienie-Jeziory do placówek oświatowych na
terenie Powiatu Otwockiego

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. I - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wykaz doświadczenie

Cz. II - Załącziki - Wzór wykazu personelu

Cz. II - Załącziki - Wzór wykazu sprzętu

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 7/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:30:50 | Data modyfikacji: 2019-08-21 14:07:36.
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminie
Sobienie Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wykaz doświadczenie

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załącziki - Wzór wykazu sprzętu

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 6/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-06-21 14:32:53 | Data modyfikacji: 2019-07-18 12:51:40.
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Sobienie Biskupie

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki -Istotne postanowienia umowy

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. dot. zatrudnienia

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój normalny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Mapa ewidencyjna

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zagospodarowanie pasa drogowego

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 5/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-03-18 15:14:38 | Data modyfikacji: 2019-04-29 14:52:54.
Budowa bieżni służącej do rekreacji w
miejscowości Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Istotne postanowienia umowy

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. dot. zatrudnienia na umowę o pracę

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Mapa do celów projektowych

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Projekt zagospodarowania terenu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Model bieżni

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Rzut bieżni

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój bieżni

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

PRZEDMIAR POPRAWIONY

Wyjaśnienia treści SIWZ

Poprawiony FORMULARZ OFERTOWY

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 4/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-03-04 17:27:10 | Data modyfikacji: 2019-04-18 12:48:01.
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Sobienie Biskupie

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załącziki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki -Istotne postanowienia umowy

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. dot. zatrudnienia

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój normalny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Mapa ewidencyjna

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zagospodarowanie pasa drogowego

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-02-27 10:06:37 | Data modyfikacji: 2019-03-15 09:33:00.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Warszawice

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załącziki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki -Istotne postanowienia umowy

Cz. II - Załączniki - Wzór ośw. dot. zatrudnienia na umowę o pracę

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ślepy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Orientacja

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zagospodarowanie pasa drogowego

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekroje poprzeczne

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Profil podłużny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Krawężnik na ławie betonowej

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Organizacja ruchu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Oznakowanie progu zwalniającego

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Tabela poszerzeń

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Tabela wyrównań nawierzchni

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ

D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-05.03.05b warstwa wiążąca WT-1 WT-2 2016

SST - Warstwy odsączające i odcinające

SST - Pobocza z kruszywa

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 3/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-02-21 13:41:29 | Data modyfikacji: 2019-03-28 14:33:36.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Formularz JEDZ w wersji edytowalnej

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wykaz doświadczenie

Cz. II - Załączniki - Ośw. baza magazynowa

Cz. II - Załącziki - Ośw. Wykonawcy instalacja

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Identyfikator postępowania

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_577b3a97-e143-498e-aa63-191dff69eda0

espd-request.zip

Informacja z otwarcia ofert

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 6/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-02-15 11:20:59 | Data modyfikacji: 2019-07-03 17:17:30.
Dostawa kruszywa i żużlu wraz z rozplantowaniem
na drogach położonych na terenie Gminy
Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załącziki - Wzór wykazu dostaw

Cz. II - Załączniki - Wykaz miejscowości

Cz. II - Załączniki - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 1/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-02-13 09:43:36 | Data modyfikacji: 2019-03-08 10:17:35.
Przebudowa drogi gminnej w m. Sobienie-Jeziory

Cz. I - Ogłoszenie

Cz. I - SIWZ

Cz. I - Opis przedmiotu zamówienia

Cz. II - Załączniki - Wzór formularza ofertowego

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Cz. II - Załączniki - Wzór Oświadczenia grupy kapitałowej

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu osób

Cz. II - Załączniki - Wzór wykazu robót i zobowiązanie

Cz. II - Załączniki -Istotne postanowienia umowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przedmiar robót

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Kosztorys ofertowy

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Opis techniczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Orientacja

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Zagospodarowanie pasa drogowego

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Przekrój poprzeczny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Profil podłużny

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Informacja bioz

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Organizacja ruchu

Cz. III - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Umowa nr 2/ZP/2019

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Autor: Danuta Zaremba | Data wprowadzenia: 2019-02-06 08:44:37 | Data modyfikacji: 2019-03-08 10:16:50.
Data wprowadzenia: 2019-02-06 08:44:37
Data modyfikacji: 2019-03-08 10:16:50
Autor: Danuta Zaremba
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak