Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
2020-09-22 13:13:08
  ...więcej

Obwieszczenie z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna
2020-09-21 08:58:54
  ...więcej

Informacja o rozpatrzeniu uwag do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie na realizację zadania publicznego w 2020 r.
2020-09-08 11:12:47
  ...więcej

FUNDUSZ SOŁECKI
2020-08-24 10:36:00
  ...więcej

Informacja o wpłynięciu w dniu 21.08.2020 r. uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie na realizację zadania pn. „V KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ DZIECINÓW 2020”
2020-08-21 13:30:31
  ...więcej

URZĄD GMINY SOBIENIE-JEZIORY PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU DOKONYWANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
2020-08-21 13:11:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. decyzji w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna
2020-08-06 12:31:36
  ...więcej

Opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego nad Kanałem Warszawickim w Warszawicach w km 0+550 DW805 wraz z dojazdami
2020-08-06 12:28:34
  ...więcej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
2020-08-03 12:04:55
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2020-07-31 12:52:28
  ...więcej

WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA SENIORÓW "LAS W SŁOIKU"
2020-07-31 11:33:02
  ...więcej

Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Śniadków Górny i w obrębie Piwonin wraz z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną, będących własnością Gminy Sobienie-Jeziory, w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 16 lipca 2020 r. godz. 10.00
2020-07-24 20:30:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/O/2020 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OTW4430C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2020-07-21 20:13:29
  ...więcej

Informacja dla rolników, u których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan lub deszcz nawalny
2020-07-20 19:58:45
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Śniadków Górny i w obrębie Piwonin wraz z siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną, będących własnością Gminy Sobienie-Jeziory, w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2020-07-16 14:44:19
  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-15 19:26:40
  ...więcej

Obwieszczenie zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OTW4430C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dziecinowie
2020-07-01 13:38:37
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1302W w miejscowości Siedzów, gmina Sobienie-Jeziory, w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302W w miejscowości Siedzów na terenie powiatu otwockiego w zakresie budowy chodnika”
2020-06-30 15:13:38
  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania
2020-06-23 10:05:38
  ...więcej

Powszechny Spis Rolny 2020
2020-06-18 09:52:04
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 205
następne