Informacja dla przedsiębiorców posiadających
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 487), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:
- złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 111 ust. 4,
- w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do
31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 111 ust. 7.
Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady uległy zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie,
a mianowicie:
A. przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych
30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% alkoholu
który nie złoży do 31 stycznia 2018 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 2018 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci
30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł
- 30% kwoty 2 100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.
B. przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja
i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych
30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5.
Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych
o zawartości:
- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% alkoholu
który nie zapłaci do 31 stycznia 2018 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2018 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 111 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł
- 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.
W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz
piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2017 roku ustawowe progi określone
w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2018 roku pierwszej raty za korzystanie
z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2018 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo
30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.
Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.
Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w 2017 roku

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w 2017 roku

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Martyna Kasprzak | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:17:17 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:30:58.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:17:17
Data modyfikacji: 2018-01-04 09:30:58
Opublikowane przez: Martyna Kasprzak
« powrót